Algemene voorwaarden

Jokli Productions Oktober 2006 versie 1.0f

1. ALGEMEEN

1.1. Jokli Productions is de handelsnaam van J.Klinkenbijl, gevestigd te Apeldoorn.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Jokli Productions en haar opdrachtgevers.

2. DE OPDRACHT

2.1. De opdrachtgever is degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd.

2.2. De opdrachtgever verstrekt de opdracht aan Jokli Productions door dit telefonisch, per E-mail of mondeling bekend te maken.

2.3. Het aan te leveren beeldmateriaal mag geen enkele vorm van criminele activiteiten bevatten of beelden, die in het maatschappelijk verkeer als onbetamelijk kunnen worden opgevat.

2.4. De filmspoelen moeten in goede conditie verkeren, zodat deze geen schade aan afspeelapparatuur kunnen veroorzaken. op een juiste wijze zijn aangebracht en geen schade of belemmeringen veroorzaken. Jokli Productions zal – zo nodig – direct zijn werkzaamheden voor deze opdracht staken.

2.5. Jokli Productions houdt zich het recht voorbehouden om iedere opdracht te weigeren en hierover geen uitleg te geven. Jokli Productions heeft het recht om geen uitleg te geven bij deze eventuele weigering en indien nodig de opdrachtgever in deze aan te geven wegens het schenden van de goede zeden of aanverwante zaken.

3. BETALING

3.1. De opdrachtgever is aan Jokli Productions een vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd in overeenstemming met de bij Jokli Productions gebruikelijke tarieven.

3.2. Betaling van de opdracht dient contant of per bank/giro te geschieden.

3.3. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet voldoet, zal Jokli Productions een schriftelijke declaratie opmaken en de gemaakte zaken en diensten in haar bezit houden. De gedeclareerde bedragen dienen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na de datum van verzending van de declaratie. Na voldoening van het verschuldigde bedrag binnen voornoemde termijn zal het beeld- en geluidsmateriaal alsnog ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

3.4. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is als dan over het openstaande bedrag aan Jokli Productions wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichten te voldoen.

3.5. Jokli Productions is in het hiervóór onder 3.4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning, ad vijftien (15) procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 250,00 en te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden, komen voor rekening van de opdrachtgever.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Jokli Productions is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de door de opdrachtgever aangeleverde goederen. Of door derden voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden. Of eventuele situaties ontstaan door derden of-en ontstaan door overmacht.

4.2. Beelden worden 7 dagen na dag van retour zending verwijderd, eventuele zetfouten kunnen binnen deze 7 dagen worden gemeld en hersteld.

5. LEVERING

5.1 Jokli Productions heeft een levertijd van maximaal 4 weken, tenzij indien mondeling anders is afgesproken. Jokli Productions zal mondeling aangeven bij aanleveren als de levertijd langer is.

Copyright © 2024 - Jokli Productions